កម្មវិធីសិក្សាវគ្គថ្មី វគ្គជំនាញសរសេរ និងរចនាគេហទំព័រក្នុងកំរិត Web Development/Web Master ដើម្បីរកលុយនៅលើOnline ដោយស្របច្បាប់ ឬលក់ផលិតផលនៅលើOnline ដោយស្របច Edit snippet

កម្មវិធីសិក្សាវគ្គថ្មី (Update)

កម្មវិធីសិក្សាវគ្គថ្មី

វគ្គជំនាញសរសេរ និងរចនាគេហទំព័រក្នុងកំរិត

Web Development/Web Master

ដើម្បីរកលុយនៅលើOnline ដោយស្របច្បាប់

ឬលក់ផលិតផលនៅលើOnline ដោយស្របច្បាប់

កម្មវិធីសិក្សាវគ្គថ្មី វគ្គជំនាញសរសេរ និងរចនាគេហទំព័រក្នុងកំរិត Web Development/Web Master ដើម្បីរកលុយនៅលើOnline ដោយស្របច្បាប់ ឬលក់ផលិតផលនៅលើOnline ដោយស្របច Edit snippet
Web Development/Web Master

 

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា ជាវិស័យមួយដែលត្រូវបានមើលឃើញថារីកចំរើនជាងវិស័យផ្សេងៗទំាងអស់។ ហើយការរកលុយ និងលក់ផលិតផល នៅលើOnline ( Online Market) ក៏ជាទីពេញនិយមនៅលើសកលលោក នេះដោយយើងមិនទាន់និយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឡើយ។

ទំាងនេះវាទាមទាមទារឲ្យយើងមានជំនាញផ្នែករចនាគេហទំព័រដ៏ពិតប្រាកដមួយ ដើម្បីទទួលបានកំរ៉ៃ និងផលចំណេញ ដោយមិនចំបាច់ចេញប្រាក់ដើមក្នុងការវិនិយោគ( Capital Investment) និងស្របច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ។

បណ្តាប្រទេសជឿនលឿននៅលើសកលលោក គេតែងតែរកស៊ីនៅOnline និងស្របច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ទូទំាងពិភពលោក។ តួរយ៉ាងដូចជា Google AdSense, YouTube និង Ads Network ជាដើម។

ការសិក្សារទៅលើជំនាញនេះវាមិនបានគិតថាទាល់តែបុរសទេ ទើបធ្វើការងារនេះកើត។ តែផ្ទុយស្រឡះពីការគិតរបស់យើង។ ដោយការសិក្សាររបស់ខ្ញុំយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ឃើញថានារីសម័យទំនើបធ្វើការងារទំាងនេះទទួលបានជោគជ័យខ្ពល់ជាងបុរសទៅវិញ។

ចំពោះការសិក្សាវិញក៏កាន់តែងាយទៅទៀត ដោយសិក្សារ នៅ វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ សៀមរាប និងសិក្សាតាមប្រព័ន្ធOnline បែបទំនើប ដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមក និយាយគ្នា ពិភាក្សាគ្នា និងអនុវត្តមេរៀនបានយ៉ាងងាយបំផុត។

កម្មវិធសិក្សាផ្នែករចនាគេហទំព័របែបទំនើប របស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ មានដូចខាងក្រោម៖

I. សេចក្តីផ្តើម

 1. ការណែនំាឲ្យស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាគេហទំព័រ( Website)?

II. សិក្សារស្វែងយល់អំពីគេហទំព័រ( Website)

 1. របៀបតាក់តែងអត្ថបទ
 2. របៀបសរសេរអត្ថបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 3. របៀបដាក់រូបភាព និងប្រើប្រាស់រូបភាព និងរូបភាពដែលលមានcopyright
 4. របៀបផុសអត្ថបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 5. របៀបបង្កើតទំព័រក្នុងទំព័រ( Page)ក្នុងគេហទំព័រ
 6. របៀបបង្កើតCategories
 7. របៀបបង្កើតMenu
 8. របៀបង្កើត CSS Menu( សម្រាប់ភាសាខ្មែរ)
 9. របៀបសរសេរ រក្សាសិទ្ធ និងផ្តល់សិទ្វ
 10. របៀបកែ Header
 11. របៀបកែ Footer
 12. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Domain Name
 13. របៀបទិញ Domain (ឈ្មោះរបស់គេហទំព័រ)
 14. របៀប Add On Domain
 15. របៀបបង្កើត sub Domain
 16. របៀប setup Domain
 17. របៀបបង្កើត CMS
 18. របៀប setup plugins

ដោយសារអត្ថបទត្រង់នេះវែងពេកដូច្នេះ និងមានលំអិតក្នុងម៉ោងសិក្សា និងបើកឲ្យមានសំនួរគ្រប់ចំណុច។

III. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Shared host និងVPS (Virtual Private Server)

 1. សិក្សារស្វែងយល់អ្វីទៅជាDNS (Domain Name Servers)?
 2. សិក្សារស្វែងយល់អំពីGoble DNS
 3. សិក្សារអំពី Shared Host IP and VPS IP
 4. របៀបPoint IP រវៀង DNS និង Shared host or VPS ឲ្យត្រូវគ្នា។
 5. របៀបបង្កើត FTP
 6. សិក្សារស្វែងយល់់អំពី SSL
 7. របៀបង្តើតអ៊ឺម៉ែល ឲ្យdomain ដើម្បីប្រើប្រាស់សមស្របតាមច្បាប់ និងធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លូនមានការជឿជាក់
 8. សិក្សារអំពី Database
 9. របៀបធ្វើ Backup site
 10. របៀបធ្វើ Restore site
 11. របៀបធ្វើ Migration site (តម្លៃជួលគេធ្វើ $199.00)

ដោយសារអត្ថបទត្រង់នេះវែងពេកដូច្នេះ និងមានលំអិតក្នុងម៉ោងសិក្សា និងបើកឲ្យមានសំនួរគ្រប់ចំណុច។

IV. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google Webmaster

 1. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google Console
 2. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google Analytics
 3. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google Tag manager
 4. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google AMP
 5. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google data structure
 6. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបធ្វើ Sitemap
 7. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google robot
 8. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google map
 9. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google indexes
 10. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបសរសេរ Meta Tag
 11. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបសរសេរ Meta Description
 12. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបសរសេរ Privacy Policy ក្នុងកំរិតស្តង់ដារអន្តរជាតិ
 13. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបសរសេរ Term of Service( Term), Condition
 14. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបសរសេរ Disclaimer
 15. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបសរសេរ About Us ( About)
 16. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបសរសេរ Cookies
 17. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបសរសេរ ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិសហស្សវត្សរ៍ឌីជីថល: DMCA (Digital Millennium Copyright Act)
 18. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបភ្ជាប់ Google AdSense
 19. សិក្សារស្វែងយល់អំពី SEO ( Search Engine Optimization)

ដោយសារអត្ថបទត្រង់នេះវែងពេកដូច្នេះ និងមានលំអិតក្នុងម៉ោងសិក្សា និងបើកឲ្យមានសំនួរគ្រប់ចំណុច។

V. សិក្សារស្វែងយល់អំពីBing and Yahoo, Yandex

 1. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Bing webmaster
 2. របៀប submit site ចូល Bing
 3. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Yandex Webmaster
 4. របៀប submit site ចូល Yandex
 5. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Yahoo Webmaster
 6. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀប submit site ចូល Yahoo
 7. សិក្សារស្វែងយល់អំពី របៀបធ្វើ On Page SEO
 8. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Website Optimization

 ដោយសារអត្ថបទត្រង់នេះវែងពេកដូច្នេះ និងមានលំអិតក្នុងម៉ោងសិក្សា និងបើកឲ្យមានសំនួរគ្រប់ចំណុច។

VI. សិក្សារស្វែងយល់អំពីការថែទំាគេហទំព័រ

 1. សិក្សាស្វែងយល់អំពី CDN (Content Delivery Network)
 2. សិក្សាស្វែងយល់អំពី Mobile Friendly Site
 3. សិក្សាស្វែងយល់់អំពីគុណភាពគេហទំព័រ
 4. សិក្សាស្វែងយល់់អំពី Landing pages
 5. សិក្សាស្វែងយល់់អំពី Google blocked content ( Deceptive Site)

ដោយសារអត្ថបទត្រង់នេះវែងពេកដូច្នេះ និងមានលំអិតក្នុងម៉ោងសិក្សា និងបើកឲ្យមានសំនួរគ្រប់ចំណុច។

VII. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Social Medias

 1. មានដូចជា Google Plus, Google communities, Google Page, LinkedIn, Reddit, Pinterest, Twitter…….

ត្រង់ចំណុចទីVII ជាមេរៀនសំខាន់បំផុត និងមានរយៈពេលវែងក្នុងការសិក្សាស្វែយល់អំពីវា។ដូច្នេះ និងមានលំអិតក្នុងម៉ោងសិក្សា និងបើកឲ្យមានសំនួរគ្រប់ចំណុច។

VIII. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Google AdSense, Ads Networks…

 1. សិក្សារអំពីរបៀប Apply Google AdSense
 2. សិក្សារអំពីរបៀប Apply Ads Network
 3. សិក្សារអំពីរបៀបធ្វើ Affiliate Programmes
 4. សិក្សាអំពី Amazon Affiliate

IX. សិក្សារស្វែងយល់អំពី Facebook

 1. សិក្សារអំពី របៀបបង្កើត Facebook Page ភ្ជាប់ជាមួយ គេហទំព័រ
 2. សិក្សារអំពី គោលការណ៍ ភាព ឯកជន (Privacy Policy)
 3. របៀបផុស ចូល Page និងក្រុម (Groups) ដែលមានប្រសិទ្ធភាពទាក់ទាញ ទស្សនិកជន ឲ្យចូលមើលគេហទំព័រ

X. កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម

 1. ភាសាអង់គ្លេសពាក្យបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា
 2. ពាណិជ្ជកម្មតាមអេឡិចត្រូនិក( E-commerce)

XI. សិក្សារពីច្បាប់ព័ត៌មានវិទ្យាអន្តរជាតិ

XII. វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ( Research Methodology)

 

កំណត់ចំណាំ៖ ការអធិប្បាយរៀបរាប់ខាងលើគឺជាសេចក្តីសង្ខេបមេរៀនតែប៉ុណ្ណោះ។ កម្មវិធីសំខាន់ៗ និងមាននៅក្នុងមេរៀនក្នុងម៉ោងសិក្សារ។

 • ទទួលចុះឈ្មោះ សម្រាប់វគ្គមួយ ច័ន្ទ ដល់សុក្រ និង សៅអាទិត្យ សម្រាប់សិស្ស និស្សិត នៅភ្នំពេញ និងការសិក្សាOnline ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងការបង្រៀន និងធ្វើឲ្យងាយយល់ ឆាប់ចេះ។
 • សម្រាប់វគ្គពីរ នៅវិទ្យាស្ថាអន្តរជាតិ សៀមរាប ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និង សៅរ៍ អាទិត្យ។
 • កម្មវិធីសិក្សារ គឺប្រព្រិត្តទៅតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលអាចធ្វើឲ្យ អ្នកសិក្សារ មានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងកំរិតអន្តរជាតិបាន។
 • អនុវត្តជាក់ស្តែង៧០ភាគរយ និងទ្រឹស្តី៣០ភាគរយ
 • កម្មវិធីសិក្សាការសរសេរគេហទំព័រជាខេមរភាសាក៏មានរបៀបប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។
 • បេក្ខនារី ជាសិស្ស និស្សិតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយតម្រូវឲ្យបង់តែ ៥០ភាគរយប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិទ្ធភាព

 • បង្កើតឲ្យមានអ្នកទស្សនា ចាប់ពីចំនួន៥០០០នាក់(ក្នុងកំរិតដំបូង)រហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយខែ និងអាចឲ្យសិស្ស និស្សិតទទួលបានកំរ៉ៃមកវិញយ៉ាងសមស្រប និងជាទីគាប់ចិត្ត។

បង្រៀនដោយ នាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ សៀមរាប ដែលមានបទពិសោធន៍តំាងពីឆ្នំា២០០០។

ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ព័ត៌មានសិក្សារ នៅវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ សៀមរាប លេខ៖ ០១៥ ៨៨៣ ៣៣២/ ០១២ ៩២៧ ៧៣២/ នៅភ្នំពេញ,  និង សិក្សារOnline លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៦ ៨៥៣ ២៤៥ / ០៧១ ៤៩ ៣១ ៥៦៨។ អ៊ីម៉ែល៖ info@iisinstitute.com

 • រយៈសិក្សា ០៣ខែ និង តម្លៃ ៣៥០ដុល្លារក្នុងមួយវគ្គ។

 • សម្រាប់ សិស្ស និស្សិត ចុះឈ្មោះជាក្រុម ៥នាក់ ដំបូងតែ ៣០០ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

 • Free domian មួយ និងឲ្យប្រើServer មួយឆ្នំាដោយមិនគិតលុយ។
 • ទទួលចុះឈ្មោះសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។ ចូលរៀនថ្ងៃទី ០១ កញ្ញា ឆ្នំា២០១៧

កម្មវិធីសិក្សារ និងព័ត៌មានបន្តែមសូមមើលតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

 

បញ្ជាក់៖ វិទ្យាស្ថាអន្តរជាតិ សៀមរាបជាកន្លែងបណ្តុះបណ្តាធនធានមនុស្ស មិនមែនជាកន្លែងបោកប្រាស់មនុស្សនោះឡើយ។

 

©រក្សាសិទ្វគ្រប់យ៉ាងដោយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិ សៀមរាប។