សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង

វិទ្យាស្ថានអន្ដរជាតិសៀមរាប គឺជាវិទ្យាស្ថាន តែមួយគត់ក្នុងខេត្ដសៀមរាប ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជំនាញ ទៅលេីផ្នែករួមមានព័ត៌មានវិទ្យា អក្សសាស្រ្ដអង់គ្លេស, គ្រប់គ្រង់ធនធានមនុស្ស, សេដ្ឋកិច្ច, ទីផ្សារ និងគណនី។

ការសម្រេចចិត្ដសិក្សានៅ វិទ្យាស្ថាន អន្ដរជាតិសៀមរាប ពិតជាការសម្រេចចិត្ដដ៏ត្រឹមត្រូវ។ យេីងអាចធានាបានថា ក្រេាយសិក្សាចប់វគ្គនិមួយៗ សិស្ស និស្សិត និងអាចយកជំនាញទំាងនេះទៅប្រេីការជាផ្លូវការបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។ វិទ្យាស្ថាន អន្ដរជាតិសៀមរាប មានកម្មវិធីសិក្សាដែលត្រឹមត្រូវ មានការវាយតំម្លៃការសិក្សាដែលមានគុណភាព ព្រេាះយេីងផ្ដេាតសំខាន់ លេីលទ្ធផល។

ទស្សនៈវិស័យ

អន្ដរជាតិសៀមរាប ប្ដេជ្ញាពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំ និងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ចាជីវៈជំនាញ ដេីម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៌ធនធានមនុស្ស និងសង្គមជាតិ។

បេសកម្ម

វិទ្យាស្ថាន អន្ដរជាតិសៀមរាប ផ្ដល់កម្មវិធីសិក្សាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេវាល្អ និងតម្លៃសិក្សាសមរម្យ ដល់អ្នកសិក្សា។
សម្រាប់ សិស្ស និស្សិត ជាបេក្ខនារី និងត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲសិក្សា ថ្នាក់ជំនាញសរសេរគេទំព័រ និងថ្នាក់រចនាវីដេអូរ ដែលជាប្រយេាជន៌ដ៏សំខាន់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងមិនចំាបាច់ទៅស្វែងរកការងារធ្វេីនៅក្រេៅប្រទេសនេាះឡេីយ។ វិទ្យាស្ថាអន្ដរជាតិទទួលរ៉ាប់រងផ្នែកនេះទំាងស្រុង។
វិទ្យាស្ថាន អន្ដរជាតិសៀមរាប និងកំពុងត្រេៀមបេីក ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ្ប បរិញ្ញាបត្ររង និងអនុបណ្ឌិតនាពេលខាងមុខ។