ថ្នាក់សរសេរគេទំព័រជាភាសាខ្មែរ

ថ្នាក់សរសេរគេទំព័រជាភាសាខ្មែរ

សេចក្តីផ្តើម ការណែនំាឲ្យស្គាល់នូវអ្វីទៅជាគេហទំព័រ របៀបប្រមូលព័ត៌មាន របៀបសរសរព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ របៀបសរសេរព័ត៌មានក្នុងស្រុក របៀបសរសេរព័ត៌មានអន្តរជាតិ របៀបសរសេរព័ត៌មានកីឡា របៀបសរសេរនាទីកម្សាន្ត របៀបសរសេរបច្ចេកវិទ្យា របៀបសរសេរ ជីវិត និងសង្គម របៀបរកពានិជ្ចកម្មដាក់គេទំព័រ របៀបរកលុយតាមគេទំព័រតាម instant Articles របៀបរកលុយតាម google ads alternative …

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង

វិទ្យាស្ថានអន្ដរជាតិសៀមរាប គឺជាវិទ្យាស្ថាន តែមួយគត់ក្នុងខេត្ដសៀមរាប ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជំនាញ ទៅលេីផ្នែករួមមានព័ត៌មានវិទ្យា អក្សសាស្រ្ដអង់គ្លេស, គ្រប់គ្រង់ធនធានមនុស្ស, សេដ្ឋកិច្ច, ទីផ្សារ និងគណនី។ ការសម្រេចចិត្ដសិក្សានៅ វិទ្យាស្ថាន អន្ដរជាតិសៀមរាប ពិតជាការសម្រេចចិត្ដដ៏ត្រឹមត្រូវ។ យេីងអាចធានាបានថា ក្រេាយសិក្សាចប់វគ្គនិមួយៗ សិស្ស និស្សិត និងអាចយកជំនាញទំាងនេះទៅប្រេីការជាផ្លូវការបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។ វិទ្យាស្ថាន …