កម្មវិធីសិក្សាវគ្គថ្មី វគ្គជំនាញសរសេរ និងរចនាគេហទំព័រក្នុងកំរិត Web Development/Web Master ដើម្បីរកលុយនៅលើOnline ដោយស្របច្បាប់ ឬលក់ផលិតផលនៅលើOnline ដោយស្របច Edit snippet

កម្មវិធីសិក្សាវគ្គថ្មី (Update)

កម្មវិធីសិក្សាវគ្គថ្មី វគ្គជំនាញសរសេរ និងរចនាគេហទំព័រក្នុងកំរិត Web Development/Web Master ដើម្បីរកលុយនៅលើOnline ដោយស្របច្បាប់ ឬលក់ផលិតផលនៅលើOnline ដោយស្របច្បាប់   នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា ជាវិស័យមួយដែលត្រូវបានមើលឃើញថារីកចំរើនជាងវិស័យផ្សេងៗទំាងអស់។ ហើយការរកលុយ និងលក់ផលិតផល នៅលើOnline ( Online Market) ក៏ជាទីពេញនិយមនៅលើសកលលោក …

Professional website creation

សេចក្តីពន្យល់អំពីកម្មវិធីសិក្សាសរសេរគេហទំព័រ

កម្មវធីសិក្សាអំពីការសរសេរគេហទំព័រ៖ សិក្សាស្វែងយល់អំពី domain name សិក្សាស្វែងយល់អំពី Sub domain សិក្សាស្វែងយល់អំពី shared host សិក្សាស្វែងយល់អំពី VPS( Virtual Private Server) សិក្សាស្វែងយល់អំពី របៀបsetup application សិក្សាស្វែងយល់អំពី CMS …

ថ្នាក់សរសេរគេទំព័រជាភាសាខ្មែរ

ថ្នាក់សរសេរគេទំព័រជាភាសាខ្មែរ

សេចក្តីផ្តើម ការណែនំាឲ្យស្គាល់នូវអ្វីទៅជាគេហទំព័រ របៀបប្រមូលព័ត៌មាន របៀបសរសរព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់ របៀបសរសេរព័ត៌មានក្នុងស្រុក របៀបសរសេរព័ត៌មានអន្តរជាតិ របៀបសរសេរព័ត៌មានកីឡា របៀបសរសេរនាទីកម្សាន្ត របៀបសរសេរបច្ចេកវិទ្យា របៀបសរសេរ ជីវិត និងសង្គម របៀបរកពានិជ្ចកម្មដាក់គេទំព័រ របៀបរកលុយតាមគេទំព័រតាម instant Articles របៀបរកលុយតាម google ads alternative …

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង

វិទ្យាស្ថានអន្ដរជាតិសៀមរាប គឺជាវិទ្យាស្ថាន តែមួយគត់ក្នុងខេត្ដសៀមរាប ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជំនាញ ទៅលេីផ្នែករួមមានព័ត៌មានវិទ្យា អក្សសាស្រ្ដអង់គ្លេស, គ្រប់គ្រង់ធនធានមនុស្ស, សេដ្ឋកិច្ច, ទីផ្សារ និងគណនី។ ការសម្រេចចិត្ដសិក្សានៅ វិទ្យាស្ថាន អន្ដរជាតិសៀមរាប ពិតជាការសម្រេចចិត្ដដ៏ត្រឹមត្រូវ។ យេីងអាចធានាបានថា ក្រេាយសិក្សាចប់វគ្គនិមួយៗ សិស្ស និស្សិត និងអាចយកជំនាញទំាងនេះទៅប្រេីការជាផ្លូវការបានយ៉ាងពិតប្រាកដ។ វិទ្យាស្ថាន …